Uwagi prawne

Centrum Percall Polska uwagi prawne

Kierunek redakcji

Percall
4, rue Paul Montrochet
69002 LYON Cedex
France
Phone: +33 4 78 00 45 14
E-mail: contact@percallgroup.com

Informacje o firmie

Intracommunity VAT : FR-86 431 939 990
RCS Lyon : 431939990
Siret : 43193999000062

Warunki użytkowania

Dostęp do tej witryny podlega zatwierdzeniu, bez ograniczeń, następujących warunków prawnych.

Percall może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmodyfikować niniejsze warunki prawne.

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na ich przestrzeganie i w związku z tym jest proszony o regularne jej odwiedzanie w celu zapoznania się z jej zawartością.

Informacje i dane dostarczane przez tę stronę mogą być modyfikowane i aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. Percall może również ulepszać lub modyfikować usługi oferowane na tej stronie, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Percall zachęca zatem do regularnego sprawdzania treści informacji na tej stronie lub do kontaktu z naszymi najbliższymi biurami.

O ile nie określono inaczej lub w przypadku komunikatów prasowych, wszystkie informacje, artykuły prasowe i obrazy na tej stronie są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystanie poza ramami tej strony nie może być dokonywane bez pisemnej zgody Percall.

Wykorzystanie informacji lub obrazów zawartych na tej stronie wiąże się z odpowiedzialnością użytkownika zarówno wobec Percall, jak i osób trzecich.

Percall, udostępniając tę usługę, proponuje w miarę możliwości regularną aktualizację informacji i danych w niej zawartych. Percall nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za jakiekolwiek szkodliwe skutki, które mogłyby wyniknąć z wykorzystania tych informacji i danych.

Informacje podane przez użytkownika na tej stronie mogą być przekazywane osobom trzecim wyłącznie w celach komercyjnych. Percall nie ponosi odpowiedzialności za utratę, błędne lub nieuzasadnione przekazanie tych informacji osobom trzecim, jak również za nieuzasadniony dostęp osób trzecich do tych informacji.

Percall nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany jakichkolwiek poufnych informacji lub danych dostarczonych w ramach tej usługi.

Wszelkie komentarze i/lub sugestie przesłane do Percall na tej stronie staną się własnością Percall i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń. Komentarze i/lub sugestie przesłane do Percall nie będą objęte klauzulą poufności.

Niniejsza strona, jak również jej użytkowanie, podlegają prawu francuskiemu, a w szczególności artykułom 38, 39 i 40 francuskiej ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i swobód w zakresie danych osobowych, jak również ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Percall, poprosić o ich modyfikację, sprostowanie lub usunięcie, a także skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu lub poprosić o przeniesienie swoich danych. Żądania można składać w ramach stron „kontaktowych”, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres rgpd@percallgroup.com lub list z kopią dowodu tożsamości i wskazaniem adresu pocztowego na następujący adres:

Percall 4, rue Paul Montrochet 69002 LYON Cedex France

Jeśli po skontaktowaniu się z nami użytkownik uzna, że jego prawa do danych osobowych nie są należycie przestrzegane, może skierować roszczenie do francuskiej Commission Nationale Informatique et Libertés.

Ponadto wszelkie spory, które mogą powstać w związku z korzystaniem z tej witryny, będą podlegać jurysdykcji francuskiej

Globalnej Polityce Ochrony Danych
Osobowych Dane Osobowe

WSTĘP

Grupa Percall przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych, co stanowi istotny atut w budowaniu zaufania partnerów i klientów.

W niniejszej Globalnej Polityce Ochrony Danych Osobowych Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio.

Niniejsza Globalna Polityka Ochrony Danych Osobowych obowiązuje Grupę Percall, a także wszystkie jej spółki stowarzyszone (spółki, w których Grupa Percall posiada udziały lub które Grupa Percall kontroluje).

Zatem sformułowanie „Grupa Percall” będzie odnosić się także do spółek stowarzyszonych.

Grupa Percall posiada politykę zgodną z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (znanym jako RGPD) w Unii Europejskiej oraz z ustawą nr. 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. odnoszącej się do technologii informatycznych, plików i ustępstw (znanych jako Loi Informatique et Libertés) we Francji i pragnie, poprzez niniejszą Globalną Politykę Ochrony Danych Osobowych, określić jej zasady.

W związku z tym opisane zostaną środki wdrożone przez Grupę Percall w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Danych Osobowych osób, których to dotyczy.

OCHRONA I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Grupa Percall przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności i zobowiązujemy się do zachowania poufności gromadzonych przez nas danych osobowych, gdy:

– Odwiedza lub rejestruje się na naszych stronach internetowych

– Aplikuje się o pracę za pośrednictwem naszych stron internetowych

– Bierze się udział w organizowanych przez nas wydarzeniach

– Wyraża się zgodę na otrzymywanie naszych biuletynów informacyjnych, promocyjnych e-maili i innych komunikatów na temat naszych produktów, usług, promocji lub wydarzeń,

– Kiedy zaistnieje współpraca nad ofertą usług zaproponowaną przez Grupę Percall i jej spółki zależne lub jakakolwiek inna relacja biznesowa

– Kiedy przesyłany jest nam komentarz, pytanie lub skarga.

JAKIE INFORMACJE MOGĄ BYĆ ZBIERANE?

Gromadzimy dane osobowe w ramach naszych relacji biznesowych. Jest to jedyny kontekst, w którym wykorzystujemy te informacje.

Dane te mogą być gromadzone na różne sposoby:

– przekazywane w ramach relacji z Grupą Percall (stosunek umowny z Grupą Percall i zawodowe dane kontaktowe itp.). Np.: nazwisko, imię, adres, stanowisko, numer telefonu itp.

– przekazywane poprzez różne technologie cyfrowe, z których Grupa Percall może korzystać na potrzeby swojej działalności, w ramach swoich stron internetowych lub innych usług online.

– przekazywane przez klientów na potrzeby świadczenia naszych usług lub naszym partnerom w kontekście naszych relacji z nimi.

W przypadku, gdy będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane osobowe w celu innym niż opisany w niniejszej polityce, będziemy musieli uzyskać Twoją zgodę, zanim to zrobimy.

DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE INFORMACJE?

Grupa Percall zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne dla naszych relacji biznesowych, w szczególności w celu prowadzenia naszej działalności handlowej, na przykład:

– Oferowanie produktów i usług,

– W celu kontaktu w celach rekrutacyjnych

– W celu organizacji wydarzeń lub działań promocyjnych

– Aby zachować zgodność z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi

– W celu ochrony praw i interesów Grupy Percall: audytów wewnętrznych, kontroli systemów, ochrony przed nieuczciwymi działaniami, gromadzenia informacji w celu zapewnienia obrony praw Grupy Percall w przypadku sporów sądowych itp.

–W celu wysyłania wiadomości dotyczące naszych produktów i usług

– Aby projektować, ulepszać lub sprzedawać produkty i usługi

– Do celów badawczych, analitycznych i marketingowych

– Z innych powodów wymaganych przez prawo oraz w celu prawidłowego wykonywania naszej działalności

JAK CHRONIMY TE INFORMACJE?

Ochrona danych osobowych jest dla Grupy Percall przedmiotem wysokiej wagi. W celu zapewnienia ochrony tych informacji wprowadzono środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie dostępu do tych danych tylko dla osób, które wykorzystują je w celach przetwarzania.

Grupa Percall dba również o to, aby zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów. Regularnie przeprowadzamy audyty środowisk przechowywania informacji.

KTO BĘDZIE MIEĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Poza sytuacjami przewidzianymi lub wymaganymi przez prawo, Grupa Percall ogranicza dostęp do tych danych do zespołu pracowników Grupy Percall oraz dostawców specjalnie upoważnionym przez Grupę Percall, którzy potrzebują tych informacji w ramach swoich obowiązków.

Wymienione osoby mogą przetwarzać te informacje wyłącznie w celach wymienionych powyżej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Jesteśmy zawsze otwarci na pytania lub prośby od osób, których dane dotyczą, dotyczące warunków przetwarzania ich Danych Osobowych. Naszym celem jest umożliwienie osobom, których dane dotyczą, weryfikacji i dochodzenia swoich praw w odniesieniu do ich danych osobowych:

Prawo do informacji: prawo do wiedzy, w jaki sposób i w jakim celu gromadzone są dane

Prawo dostępu: prawo do wiedzy, jakie dane na temat danej osoby gromadzą firmy

Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych (chyba że jest to wymagane przez prawo)

Prawo do sprostowania: prawo do modyfikacji danych przesłanych firmie

Prawo do bycia zapomnianym: prawo do usunięcia danych swoich i podwykonawców

Prawo do przenoszenia: prawo do odzyskania swoich danych w czytelnej formie.

RGPD to pierwszy w Unii Europejskiej tekst referencyjny dotyczący danych osobowych, którego celem jest zapewnienie jednolitych ram, tak aby nie było różnic w ochronie danych osobowych (ujednolicenie i harmonizacja).

Ma również na celu przedefiniowanie sposobów, w jakie firmy przetwarzają te dane i zarządzają nimi.

WNIOSEK LUB SKARGIA DOTYCZĄCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

jakichkolwiek żądań związanych z korzystaniem z praw określonych w art. 7 powyżej, możesz skontaktować się z naszym oddziałem pod adresem:

dataprotection@percallgroup.com

Zachęcamy Cię do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, ale możesz także, jeśli jesteś Osobą, której dane dotyczą, złożyć skargę bezpośrednio do właściwego organu nadzorczego, którym, w przypadku Grupy Percall,  jest CNIL, mieszczący się pod adresem: 3 Place de Fontenoy, 75007 Paryż, Francja.

NASZE ZOBOWIĄZANIE W ODNIESIENIU DO KOMUNIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego zarządzania adresami elektronicznymi i korzystania z nich zgodnie z prawem i udzielonymi nam przez Państwa zgodami. Ponadto w każdej naszej komunikacji istnieje możliwość usunięcia imienia i nazwiska oraz adresu e-mail z naszej listy mailingowej.

Ponadto, pomimo rezygnacji z subskrypcji naszych wiadomości handlowych, w pewnych szczególnych sytuacjach możemy wysyłać do wiadomości e-mail i inne komunikaty elektroniczne, a wszystko to z wyjątkami przewidzianymi przez prawo.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Dane Osobowe przetwarzane przez Grupę Percall przechowywane są wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego są przetwarzane.

Mogą być jednak przechowywane przez dłuższy okres, zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi oraz zgodnością z wymogami prawnymi lub w zakresie niezbędnym do ochrony naszych praw i interesów.

Po upływie obowiązującego okresu przechowywania anonimizujemy lub usuwamy te dane.

AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ POLITYKI

Ponieważ nasza działalność i kontekst regulacyjny podlegają regularnym zmianom, niniejsza Polityka może również podlegać modyfikacjom.

Zachęcamy zatem do regularnych konsultacji.

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2024